آجر نسوز انگلیسی کد رنگ R63

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ R63

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ R63

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ R63

در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز انگلیسی کد رنگ R63 و  آجر نسوز ال انگلیسی کد رنگ R63 قابل مشاهده است :

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1902 آجر نسوز پلاک 2.5 × 33 × 3.5
1903 آجر نسوز ال تیز 2.7 × (20+10) × 3.5
1904 آجر نسوز ال گرد 2.7 × (20+10) × 3.5
1907 آجر نسوز پلاک 2.5 × 20 × 5.5 74
1908 آجر نسوز پلاک هلالی 2.7 × 20 × 5.5
1909 آجر نسوز پلاک حصیری 2.7 × 20 × 5.5
1910 آجر نسوز ال نیمه لب قاشقی 2.7 × (10+10) × 5.5
1911 آجر نسوز ال نیمه دو پله 2.7 × (10+10) × 5.5
1912 آجر نسوز ال تیز 2.5 × (20+10) × 5.5 16
1913 آجر نسوز ال گرد 2.5 × (20+10) × 5.5
1914 آجر نسوز پلاک 2.5 × 26 × 5.5 60
1915 آجر نسوز پلاک طرح رستیک 2.5 × 26 × 5.5
1916 آجر نسوز پلاک 4 × 26 × 5.5
1917 آجر نسوز پلاک طرح رستیک 4 × 26 × 5.5
1919 آجر نسوز پلاک 2.5 × 26 × 6.5 50
1920 آجر نسوز ال تیز 2.7 × (20+10) × 6.5 14
1921 آجر نسوز ال گرد 2.7 × (20+10) × 6.5
1927 آجر نسوز پلاک 2.5 × 33 × 7 37
1928 آجر نسوز پلاک 4 × 33 × 7
1929 آجر نسوز پلاک شیار دار 2.5 × 33 × 7
1930 آجر نسوز پلاک چهارخونه 2.5 × 33 × 7
1931 آجر نسوز پلاک بته جقه ای 2.5 × 33 × 7
1932 آجر نسوز پلاک مختلط 2.5 × 33 × 7
1933 آجر نسوز پلاک شبکه 2.5 × 33 × 7
1934 آجر نسوز ال تیز 2.5 × (20+10) × 7 13
1935 آجر نسوز ال گرد 2.5 × (20+10) × 7 13
1939 آجر نسوز پلاک ساده 2.5 × 10 × 10 100
1940 آجر نسوز پلاک نیلوفر 2.5 × 10 × 10 100
1941 آجر نسوز پلاک حصیری 2.5 × 10 × 10
1942 آجر نسوز پلاک خطی 2.5 × 10 × 10
1943 آجر نسوز پلاک طرح برگ 2.5 × 10 × 10
1944 آجر نسوز پلاک 2.5 × 20 × 10 50
1945 آجر نسوز پلاک پا فیلی 2.5 × 20 × 10
1946 آجر نسوز پلاک ابزار 2.5 × 20 × 10
1947 آجر نسوز پلاک 5.5 × 20 × 10 50
1955 آجر نسوز پلاک 2.5 × 20 × 20 25
1956 آجر نسوز پلاک طرح دار (ستاره) 2.5 × 20 × 20
1957 آجر نسوز پلاک 3 × 40 × 20 13
1958 آجر نسوز پلاک شیار دار 3 × 40 × 20
1959 آجر نسوزدور ستون 7 (40)
1960 آجر نسوز پلاک 3 × 50 × 10
1961 آجر نسوز پلاک شیار دار 3 × 50 × 10
1962 آجر نسوزدور ستون 7 (50)
1970 آجر نسوزپا ستون نما رومی 7
1971 آجر نسوزسر ستون نما رومی 7
1973 آجر نسوز 6 × 24 × 12
1974 آجر نسوز 10 سوراخ 5.5 × 21.5 × 10