آجر نسوز سفید کد رنگ R42

آجر نسوز سفید کد رنگ R42

آجر نسوز سفید کد رنگ R42

آجر نسوز سفید کد رنگ R42

 در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز سفید کد رنگ R42 قابل مشاهده است:

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1908 آجر نسوز پلاک هلالی 2.7 × 20 × 5.5
1909 آجر نسوز پلاک حصیری 2.7 × 20 × 5.5
1910 آجر نسوز ال نیمه لب قاشقی 2.7 × (10+10) × 5.5
1911 آجر نسوز ال نیمه دو پله 2.7 × (10+10) × 5.5
1912 آجر نسوز ال تیز 2.5 × (20+10) × 5.5 16
1913 آجر نسوز ال گرد 2.5 × (20+10) × 5.5
1914 آجر نسوز پلاک 2.5 × 26 × 5.5 60
1917 آجر نسوز پلاک طرح رستیک 4 × 26 × 5.5
1919 آجر نسوز پلاک 2.5 × 26 × 6.5 50
1920 آجر نسوز ال تیز 2.7 × (20+10) × 6.5 14
1921 آجر نسوز ال گرد 2.7 × (20+10) × 6.5
1927 آجر نسوز پلاک 2.5 × 33 × 7 37
1928 آجر نسوز پلاک 4 × 33 × 7
1934 آجر نسوز ال تیز 2.5 × (20+10) × 7 13
1935 آجر نسوز ال گرد 2.5 × (20+10) × 7 13
1939 آجر نسوز پلاک ساده 2.5 × 10 × 10 100
1940 آجر نسوز پلاک نیلوفر 2.5 × 10 × 10 100
1941 آجر نسوز پلاک حصیری 2.5 × 10 × 10
1942 آجر نسوز پلاک خطی 2.5 × 10 × 10
1944 آجر نسوز پلاک 2.5 × 20 × 10 50
1947 آجر نسوز پلاک 5.5 × 20 × 10 50
1955 آجر نسوز پلاک 2.5 × 20 × 20 25
1957 آجر نسوز پلاک 3 × 40 × 20 13
1959 آجر نسوزدور ستون 7 (40)
1962 آجر نسوزدور ستون 7 (50)
1970 آجر نسوزپا ستون نما رومی 7
1971 آجر نسوزسر ستون نما رومی 7
1974 آجر نسوز 10 سوراخ 5.5 × 21.5 × 10