آجر نسوز سفید کرمی کد رنگ R44

آجر نسوز سفید کرمی کد رنگ R44

آجر نسوز سفید کرمی کد رنگ R44

آجر نسوز سفید کرمی کد رنگ R44

 در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز سفید کرمی کد رنگ R44 قابل مشاهده است:

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1908 آجر نسوز پلاک هلالی 2.7 × 20 × 5.5
1909 آجر نسوز پلاک حصیری 2.7 × 20 × 5.5
1910 آجر نسوز ال نیمه لب قاشقی 2.7 × (10+10) × 5.5
1911 آجر نسوز ال نیمه دو پله 2.7 × (10+10) × 5.5
1912 آجر نسوز ال تیز 2.5 × (20+10) × 5.5 16
1913 آجر نسوز ال گرد 2.5 × (20+10) × 5.5
1914 آجر نسوز پلاک 2.5 × 26 × 5.5 60
1917 آجر نسوز پلاک طرح رستیک 4 × 26 × 5.5
1919 آجر نسوز پلاک 2.5 × 26 × 6.5 50
1920 آجر نسوز ال تیز 2.7 × (20+10) × 6.5 14
1921 آجر نسوز ال گرد 2.7 × (20+10) × 6.5
1927 آجر نسوز پلاک 2.5 × 33 × 7 37
1928 آجر نسوز پلاک 4 × 33 × 7
1934 آجر نسوز ال تیز 2.5 × (20+10) × 7 13
1935 آجر نسوز ال گرد 2.5 × (20+10) × 7 13
1939 آجر نسوز پلاک ساده 2.5 × 10 × 10 100
1940 آجر نسوز پلاک نیلوفر 2.5 × 10 × 10 100
1941 آجر نسوز پلاک حصیری 2.5 × 10 × 10
1942 آجر نسوز پلاک خطی 2.5 × 10 × 10
1944 آجر نسوز پلاک 2.5 × 20 × 10 50
1947 آجر نسوز پلاک 5.5 × 20 × 10 50
1955 آجر نسوز پلاک 2.5 × 20 × 20 25
1957 آجر نسوز پلاک 3 × 40 × 20 13
1959 آجر نسوزدور ستون 7 (40)
1962 آجر نسوزدور ستون 7 (50)
1970 آجر نسوزپا ستون نما رومی 7
1971 آجر نسوزسر ستون نما رومی 7
1974 آجر نسوز 10 سوراخ 5.5 × 21.5 × 10