آجر نسوز قهوه ای کد رنگ R91

آجر نسوز قهوه ای کد رنگ R91

آجر نسوز قهوه ای کد رنگ R91

آجر نسوز قهوه ای کد رنگ R91

در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز قهوه ای کد رنگ R91 قابل مشاهده است :

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1908 آجر نسوز پلاک هلالی 2.7 × 20 × 5.5
1909 آجر نسوز پلاک حصیری 2.7 × 20 × 5.5
1910 آجر نسوز ال نیمه لب قاشقی 2.7 × (10+10) × 5.5
1911 آجر نسوز ال نیمه دو پله 2.7 × (10+10) × 5.5
1912 آجر نسوز ال تیز 2.5 × (20+10) × 5.5 16
1913 آجر نسوز ال گرد 2.5 × (20+10) × 5.5
1914 آجر نسوز پلاک 2.5 × 26 × 5.5 60
1915 آجر نسوز پلاک طرح رستیک 2.5 × 26 × 5.5
1916 آجر نسوز پلاک 4 × 26 × 5.5
1917 آجر نسوز پلاک طرح رستیک 4 × 26 × 5.5
1919 آجر نسوز پلاک 2.5 × 26 × 6.5 50
1920 آجر نسوز ال تیز 2.7 × (20+10) × 6.5 14
1921 آجر نسوز ال گرد 2.7 × (20+10) × 6.5
1927 آجر نسوز پلاک 2.5 × 33 × 7 37
1928 آجر نسوز پلاک 4 × 33 × 7
1934 آجر نسوز ال تیز 2.5 × (20+10) × 7 13
1935 آجر نسوز ال گرد 2.5 × (20+10) × 7 13
1939 آجر نسوز پلاک ساده 2.5 × 10 × 10 100
1944 آجر نسوز پلاک 2.5 × 20 × 10 50
1955 آجر نسوز پلاک 2.5 × 20 × 20 25
1958 آجر نسوز پلاک شیار دار 3 × 40 × 20
1959 آجر نسوزدور ستون 7 (40)
1962 آجر نسوزدور ستون 7 (50)
1970 آجر نسوزپا ستون نما رومی 7
1971 آجر نسوزسر ستون نما رومی 7
1974 آجر نسوز 10 سوراخ 5.5 × 21.5 × 10